NEMAWAŠI

O TOM, AKO ZÁHRADNÍCKY TERMÍN NEMAWAŠI FUNGUJE V BIZNISE

Termín nemawaši je slovom z prostredia japonského biznisu. V slovenčine nemá výstižný ekvivalent. Aby sme mu porozumeli, je dôležité pochopiť jeho spojitosť s japonskou kultúrou a tiež spôsob rozhodovania v japonskej firme.

Slovo nemawaši je spojením dvoch znakov: prvý znak ne znamená koreň. Mawaši je podstatné meno vytvorené zo slovesa mawasu a znamená krúžiť alebo točiť sa. Nemawaši je pôvodne záhradnícky termín súvisiaci s presádzaním stromov. Vtedy sa okolo koreňov veľkého stromu odkope zemina, osekajú sa bočné korene a ponechá sa iba hlavný koreň. Tento postup umožňuje lepšie zakorenenie stromu na novom mieste, kam bol presadený.

V prostredí obchodu je nemawaši súčasťou rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu nejakého návrhu. Rozhodovací proces v japonskej firme sa odlišuje od bežného postupu západných firiem, v ktorých rozhoduje väčšina. V Japonsku musia s návrhom súhlasiť všetci členovia vedenia firmy skôr, než dôjde k jeho oficiálnemu schvaľovaniu. Svoj súhlas vyjadria počas neformálnych stretnutí a na záverečnom stretnutí ho iba formálne potvrdia. Neriskujú tak ohrozenie tváre predkladateľa návrhu, ak by bol návrh zamietnutý, čo je považované za neprijateľné správanie v japonskej spoločnosti. Zároveň si chránia vlastnú tvár, lebo nie sú nútení pred vedením firmy vyjadriť svoje stanovisko, čo je pre Japonca nepríjemné najmä v prípade odmietnutia. Týmto spôsobom sú dodržané formálne požiadavky na skupinovú harmóniu a to je kľúčovým predpokladom efektívneho fungovania japonskej organizácie.

Nemawaši označuje prípravnú fázu rozhodovacieho procesu. Tvorí ho séria neformálnych stretnutí, počas ktorých predkladateľ návrhu pripravuje podmienky na jeho schválenie a získava súhlas kompetentných osôb jednotlivých oddelení firmy. Každý návrh sa najprv ako nápad konzultuje s priamym nadriadeným a vedúcimi pracovníkmi oddelení. Nemawaši zahŕňa veľa neformálnych osobných stretnutí a zákulisných diskusií s každým, koho sa bude návrh týkať pri jeho zavádzaní do praxe. Mnohé z nich sa odohrávajú mimo firemnej pôdy, napríklad na golfe, pri večeri alebo poháriku v bare. V japonskom prostredí je prípustné získavať podporu pre svoj návrh na základe vzájomných protislužieb, čiže „niečo za niečo“. Predkladateľ si malými krôčikmi pripravuje živnú pôdu pre svoj návrh, získava spätnú väzbu, súhlas a podporu skôr, než návrh dostane oficiálnu a formálnu podobu a posunie sa až k osobám, ktoré sú kompetentné o jeho osude rozhodnúť. Nemawaši je teda cesta ku konsenzu.

Nemawaši má v rozhodovacom procese nenahraditeľnú úlohu. Odohráva sa na neformálnej úrovni a nikoho nezaväzuje k zaujatiu definitívneho stanoviska. Predkladateľ si je vedomý, že musí získať podporu každej zainteresovanej osoby, aby mohol byť návrh oficiálne predstavený. Keď nemawaši prebehlo úspešne, návrh v podobe oficiálneho dokumentu putuje v prísne hierarchicky stanovenom poradí od vedúcich oddelení až k vrcholovému vedeniu firmy. Žiadna osoba v tejto hierarchii nesmie byť vynechaná. Každý si dokument pozorne preštuduje a pečiatkou potvrdí svoj súhlas, ktorým návrh posunie vyššie. V prípade pochybností alebo námietok sa návrh vráti predkladateľovi a celý postup sa opakuje. K prezidentovi firmy sa dokument dostane až vtedy, keď sú na ňom schvaľujúce pečiatky všetkých manažérov. Nemawaši preto môže byť dlhotrvajúcim procesom, počas ktorého sa do pôvodného návrhu zapracujú nové údaje a informácie smerujúce k jeho zlepšeniu.

Na najvyššej úrovni vedenia firmy sa už len potvrdí to, čo sa dohodlo skôr – návrh má podporu každého člena vedenia a tak môže byť oficiálne schválený.

Z japonského hľadiska umožňuje proces nemawaši účasť zamestnancov na rozhodovacích procesoch, povzbudzuje ich k iniciatíve, prispieva k výmene informácií medzi jednotlivými oddeleniami a podporuje harmóniu medzi zamestnancami a firmou. Na druhej strane mu možno vyčítať nízku mieru flexibility a časovú náročnosť spôsobenú často zdĺhavou komunikáciou. Z pohľadu západného manažmentu chýba tiež osobná zodpovednosť jednotlivých pracovníkov za rozhodovanie.