AISACU

JAPONSKÉ POZDRAVY: AISACU

Pozdrav, po japonsky aisacu, má v japončine mnohorakú podobu. Bežné pozdravy, ako napríklad ohajó gozaimasu (dobré ráno), konničiwa (dobrý deň), konbanwa (dobrý večer) alebo ojasumi nasai (dobrú noc), sú významovo totožné so slovenskými. Okrem nich však japončina obsahuje pestrú paletu pozdravov, pre ktoré v slovenčine nepoznáme presný ekvivalent. Používajú sa v špecifických situáciách a odzrkadľujú japonskú kultúru a mentalitu.

japonský pozdrav / aisacu: itte kimasu

Zaujímavé sú dvojice pozdravov, ktoré sa používajú, keď niekto na určitý čas odchádza a vzápätí sa vracia na to isté miesto. Napríklad pri odchode z domu do školy alebo do práce sa Japonec ostatným rodinným príslušníkom pozdraví itte kimasu, čo doslova znamená „idem – prídem“. Na takýto pozdrav mu ostatní odpovedia itte raššai, čo v doslovnom preklade znamená „choď a vráť sa“. Tieto pozdravy sú vhodné aj pri opustení pracoviska na krátky čas, napríklad počas obedňajšej prestávky. Z ich použitia vyplýva, že odchádzajúca osoba sa na pracovisko vráti a že ostatní kolegovia jej návrat očakávajú. Po návrate domov alebo na pracovisko sa používa pozdrav tadaima, čo znamená „práve som sa vrátil“. Odpoveďou naň je pozdrav okaeri nasai, ktorý by sa dal voľne preložiť ako „vitaj späť“.

Ale ak človek odchádza z pracoviska domov, použije iný pozdrav: osaki ni šicurei šimasu. Takýto pozdrav možno opisne preložiť: „prepáčte, že odchádzam skôr ako vy“. V jeho pozadí je vyjadrenie úcty voči ostatným, ktorí zostávajú v práci dlhšie a ospravedlnenie za to, že odchádzajúci nekoná rovnako. Odpoveďou naň je fráza ocukaresama dešita. Vyjadrí sa ňou poďakovanie odchádzajúcemu kolegovi za odvedenú prácu a únavu.

Ak sa stretnú ľudia, ktorí sa dlhšie nevideli, pozdravia sa ohisašiburi desu alebo gobusata šite imasu. Oba tieto pozdravy sú ekvivalentom frázy „dávno sme sa nevideli“. Druhý z nich je však o niečo zdvorilejší a zahŕňa aj ospravedlnenie, že sme partnera dlhšie nekontaktovali alebo sa neinformovali, ako sa má.

Veľmi špecifickým pozdravom je fráza osewa ni natte imasu. Voľne by sa dala preložiť ako: „ďakujem za Vašu starostlivosť“. Tento pozdrav sa používa v každodennej osobnej i pracovnej konverzácii. Svedčí o tom, aký veľký dôraz sa v japonskej spoločnosti kladie na dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov. Ľudia ním verbalizujú svoje uvedomenie, že ich prežitie a úspech závisí predovšetkým od priazne, ktorú im venuje okolie. V osobnej komunikácii sa týmto pozdravom vyjadruje vďačnosť za svojich blízkych. Napríklad rodičia tak zdravia učiteľov svojich detí, manželky a manželia zase nadriadených svojich partnerov. V pracovnej komunikácii sa tak zdravia partneri na začiatku rokovaní, alebo v úvode každého telefonického či e-mailového kontaktu.

A napokon spomeňme frázu, ktorú Japonec vypovie za deň nespočetne ráz: jorošiku onegai šimasu. Jej význam: „prosím, buďte ku mne láskavý“ napovedá, že slúži na zdôraznenie nádeje, že vzájomné vzťahy a veci medzi ľuďmi budú vždy hladko fungovať. Fráza jorošiku onegai shimasu sa používa pri zoznámení, po vyslovení žiadosti, ale aj ako záver akejkoľvek inej komunikácie. Jej obsahovou podstatou je viera, že ľudia sú navzájom závislí, a preto k sebe musia byť (aspoň navonok) láskaví.