Kto sme

Kto sme

Vzdelanie

1993 – 1999

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov a kultúr Východnej Ázie; študijný odbor: Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia (Mgr.)

2001 – 2008

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra anglistiky a amerikanistiky; odbor: Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín; špecializácia: anglistika (PhD.)

Pracovné skúsenosti

1999 – 2013

Asistentka, od roku 2002 odborná asistentka, Filozofická fakulta UK Bratislava

od 2013

Lektorka angličtiny, jazykové školy Your Choice a Clip centrum v Trnave; SZČO

2018 – 2019

Manažérka pre vzdelávanie, jazyková škola Your Choice v Trnave

Doplňujúce vzdelanie

1998

Certifikát Certificate of Advanced English

2002, 2003, 2010

Školiace pobyty pre učiteľov v centre Japan Foundation v Japonsku

2009

Kurz Psychológia v kocke na Katedre psychológie UK

2013

Medzikultúrny výcvik na Univerzite ELTE v Budapešti

2013, 2016

Metodické školenia pre učiteľov angličtiny v Pilgrims, Canterbury v Anglicku

Mgr. Ľubica Mičková, PhD.

Vzdelanie

1993 – 2000

Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra jazykov a kultúr Východnej Ázie špecializácia: Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia (magisterské štúdium)

2000 – 2005

Kabinet orientalistiky SAV, odbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: orientalistika (doktorandské štúdium)

Študijné pobyty v Japonsku

1999 – 2000

Tokyo Gakugei University: štúdium japonského jazyka a kultúry

2003

Jazykové centrum Japan Foundation v Urawe (2003): študijný pobyt pre učiteľov japonského jazyka

2010 – 2011

Univerzita Ochanomizu v Tokiu: výskumný pobyt pre učiteľov japonského jazyka

Pracovné skúsenosti

2001 – 2013

Asistentka, od roku 2003 odborná asistentka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

2013 – 2018

Interná prekladateľka a tlmočníčka a súčasne vedúca obchodného oddelenia v japonskej spoločnosti AOKI Slovakia s.r.o.

od 2018

Prekladateľka a tlmočníčka z/do japonského jazyka na základe živnostenského oprávnenia

Ľubica Mičková

O občianskom združení

NARUHODO

NARUHODO vzniklo v septembri 2020 ako mimovládne neziskové združenie, ktorého hlavným cieľom je šírenie japonskej kultúry na Slovensku a podpora medzikultúrnej výmeny medzi Slovenskom a Japonskom. Naše hlavné aktivity sa sústredia na oblasť vzdelávania, kultúry, medzikultúrnej komunikácie a sprostredkovania informácií medzi oboma krajinami.

V oblasti vzdelávania ponúka NARUHODO možnosť študovať japonský jazyk formou online kurzov, vďaka čomu sa japončina stáva dostupnou záujemcom zo všetkých kútov Slovenska.
Naše kurzy sú pre viaceré vekové skupiny a študentov na rôznych úrovniach. Výučba je založená na profesionálnom prístupe, efektívnej metodike a moderných učebných materiáloch. Snažíme sa maximálne zohľadniť potreby a záujmy našich študentov.

Okrem všeobecnej japončiny sa špecializujeme na japonský jazyk v obchodnom a profesionálnom styku a na správne používanie zdvorilostného jazyka keigo. Pridanou hodnotou našich kurzov je ich medzikultúrny rozmer. Vďaka dôrazu na medzikultúrnu komunikáciu získavajú naši študenti informácie o japonskom spôsobe rozmýšľania, spoločenských a komunikačných pravidlách, neverbálnej komunikácii a ďalších aspektoch kultúry, ktoré významne ovplyvňujú to, ako sa japončina používa v reálnom živote. Veríme, že tento prístup umožní našim študentom naučiť sa s Japoncami komunikovať efektívne.

Hoci sa japončina na Slovensku vyučuje už desiatky rokov, stále nie je k dispozícii učebný materiál určený primárne pre slovenských študentov. Našim ambicióznym cieľom je vytvoriť komplexný učebný materiál pre online výučbu, ktorý bude zohľadňovať rozdiely medzi slovenským a japonským spôsobom komunikácie. Medzi jeho prednosti bude patriť výklad v slovenskom jazyku, množstvo užitočných informácií o japončine a komunikácii v japonskom jazyku, jednoduchý spôsob používania a dostupnosť pre online výučbu i samoštúdium.

NARUHODO však nezužuje svoje pôsobenie len na japonský jazyk. Je to most medzi našimi kultúrami, bohatý a spoľahlivý zdroj informácií o Japonsku pre Slovákov a naopak. Na stránkach NARUHODO nájdete informácie o podujatiach z oblasti japonskej kultúry, ktoré sa konajú na Slovensku, aktuálne informácie o Japonsku a portréty zaujímavých ľudí, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k medzikultúrnej výmene medzi Slovenskom a Japonskom.

Spolupracujeme pri organizovaní kultúrnych podujatí a pomáhame pri vyhľadávaní špecifických informácií alebo kontaktov v Japonsku. Ponúkame tiež tlmočenie z japonského i do japonského jazyka, prednášky zamerané na predstavenie Japonska a jeho kultúry pre školy a verejnosť, medzikultúrne školenia a kurzy slovenského jazyka pre cudzincov. Našou silnou stránkou je aj kvalitná výučba angličtiny, ktorá je v globálne komunikujúcej ľudskej spoločnosti stále nevyhnutným nástrojom dorozumievania.